KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kamu Yönetimi

Kamu Yönetimi Bölümü, temel olarak devlet yönetimi alanına giren konularda hizmet verecek uzman eleman gereksinimini karşılamayı amaçlamaktadır. Bölüm mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşları gibi kamu kurumlarında uzmanlık gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev yapabildikleri gibi, özellikle bankacılık sektöründe ve diğer özel sektör kuruluşlarında denetim ve personel bölümlerinde tercih edilmektedirler. Ayrıca Avrupa Birliği uyum sürecinde yönetsel ve ekonomik politikaların belirlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık karar alma ve uygulama yöntemlerinin giderek güç kazanması, izlenen program dikkate alındığında bu alanda da bölüm mezunlarını avantajlı kılmaktadır. Bu çerçevede Kamu Yönetimi Bölümü mezunları birçok alanda kamu hizmeti veren kuruluşlarda ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler.

Bölümümüzde Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimize;

-Kamu Hukuku alanları başta olmak üzere (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, Çevre Hukuku vd.) hukuk bilgisi,

-Yönetim Bilimi (örgüt yönetimi, kamu merkez ve taşra örgütleri, yönetsel yapılar, bürokrasi, personel yönetimi ve halkla ilişkiler),

-Siyaset Bilimi (siyasal rejimler, siyasal örgütler, siyasi düşünceler, dış politika),

-Kentleşme ve Çevre Sorunları (kent yönetimi, yerel yönetimler, konut politikası, çevre sorunları, çevre yönetimi ve planlama, kentleşme sorunları ve politikası) alanlarında temel eğitim;

ayrıca, ekonomi, temel işletmecilik, uluslararası ilişkiler ve maliye alanlarında da destek eğitimi verilmektedir.