KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kamu Yönetimi

I. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1001

Siyaset Bilimine Giriş

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu ders Siyaset Biliminin temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerini öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu kavramlar; siyaset biliminin doğası ve metodolojisi, siyasi iktidar, siyasal ideolojiler, devlet, demokrasi, siyasi partiler, siyasal katılım, seçimler, seçmen davranışları ve parlamenter demokrasidir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1003

Toplum Bilimi

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Sosyolojinin doğuşu ve gelişimi; Klasik ve çağdaş sosyoloji perspektifleri; Durkheim, Marx, Weber; Sosyalleşme; Tabakalaşma ve farklı tabakalaşma tipleri; Kültürün tanımı, unsurları, hayatımızdaki anlamı; Irk, etnisite, farklılık, ayrımcılık ve çok kültürlülük; Ekonomik eşitsizlik ve farklı ekonomik gelişme modelleri; Küreselleşme

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1005

Hukukun Temel Kavramları

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu ders öğrencilerin hukukun temel kavram ve kurumlarını kavramaları için tasarlanmıştır. Ders, Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Türk Hukuk Sistemi ve Kişi hak ve hürriyetleri konularını içermektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1007

Yönetim Bilimi

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:Yönetim, insanların iş birliği yapmalarını sağlama ve onları bir amaca doğru yöneltme işlerinin ve faaliyetlerinin tümünü ifade eder. Yönetimin amacına ulaşabilmesi için işlevlerini doğru şekilde uygulaması gereklidir. Bu yönetsel işlevler; planlama, örgütleme, yöneltme ve etkileme, kontrol ve bağlantı süreçlerinden oluşmaktadır. Bu işlevlerin başarısı, yönetim organının başarısını etkileyecektir ve amaca ulaşmasını sağlayacaktır. Bu ders kapsamında; Yönetim Biliminin Anlamı ve Gelişimi, Yönetimin Temel Fonksiyonları, Yönetim ve Örgüt Teorileri, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları ve son olarak Yönetimin Verimliliğini Etkileyen Konular: İnsan Kaynakları, Hizmet içi Eğitim, Motivasyon, İnsan İlişkileri konularına değinilecektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1009

Matematik

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Sayılar, üslü ve köklü çokluklar, fonksiyonlar, doğrusal fonksiyonların iktisadi uygulaması, parabolik fonksiyonların iktisadi uygulaması, özel fonksiyonlar, üstel fonksiyon, logaritma fonksiyonu, limit ve süreklilik

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ101

Türk Dili

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Dilin tanımı, özellikleri ve çeşitleri; dil-millet, dil-düşünce, dil-kültür ilişkisi; yeryüzündeki diller, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihî (sözlü ve yazılı) gelişimi; Türkiye Türkçesinin tarihî gelişimi, ses bilgisi, ses olayları, şekil bilgisi (kelimede kök, gövde ve ekler), kelime türetme yolları, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretlerinin önemi, kullanıldığı yerler ve doğru kullanımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1015

İşletme Bilimine Giriş (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:İşletmenin genel esasları ve kavramları, işletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, işletmenin amaçları, ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırılması, işletmelerde büyüme olgusu, işletmenin kuruluşu, işletmenin çevresi, işletme kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler, işletmenin maliyetleri, gelirleri, verimliliği ve fonksiyonlarını içeren süreçlerdir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ147

Tiyatroya Giriş (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste öğrenciye başta sanat eğitimi olmak üzere tiyatro kültürünün kazandırılması, bu vasıtayla bireyin kendini tanıma ve ifade etme süreciyle sosyalleşmesini tonlama jest ve mimik, kişilik gelişimi, Beden Dili gibi konularla desteklenerek anlatılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ149

Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Öğrencileri Türk toplumunun halk hikâyeleri, masalları, bilmeceleri, oyunları, türküleri, örf, adet, gelenek, görenekleri hakkında bilgilendirir

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ121

İngilizce I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Kendilerini ve aile bireylerini İngilizce sözlü ve yazılı olarak tanıtabilme, bir günlerini anlatabilme, restoranda yiyecek içecek sipariş edebilme, teklifte bulunma ve tekliflere yanıt verme yetisi kazandırılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY191

İleri Düzey İngilizce I

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Dilbilgisi alanı: Geçmiş zaman, planlı gelecek zaman, sıklık zarfları, Günlük kullanım: Okul yaşamı, insan vücudu, hastane ortamı, seyahat, yiyecek-içecekler, restoran ortamı ve kıyafetler ile ilgili kelime ve kavramlar

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1011

Anayasa Hukukuna Giriş (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Bu ders anayasa hukukunun temel kavramlarının, kurumlarının ve teorilerinin öğrenilmesi için tasarlanmıştır. Ders Anayasa hukukunun temel kavramları ve tarihi gelişim süreci, anayasa hukukunun amaçları ve temel ilkeleri, yürütme, yasama ve yargı organlarının kurumsal yapısı ve işleyişi konularını içermektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1017

Kamu Yönetiminde Yazışma Teknikleri (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Öğrencileri yazılı iletişimin önemi,  kuralları ve uygulaması konusunda bilgilendirmek.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ141

Beden Eğitimi I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Beden Eğitiminin tanımı, tarihi, amaçlarını kişiye kazandırdıkları, gelişiminin faydaları, Sporun tanımı ve çeşitleri, Tarihi-Siyasal-Sağlık Yönetimi Eğitimi, Tesis-Malzeme, Kültür-Turizm, Toplumsal Kalkınma açısından Spor, Oyun ve çeşitlerinin anlatımı.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ143

Müzik I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste üniversitemizin öğrencilerine yönelik olarak, Temel müzik bilgileri, Türkiye coğrafyasında oluşmuş ve yaşayan müzik türleri, Türk müziği bestekârları, Türk müziğinde kullanılan enstrümanlar, Türk müziğinden örnek eserler ve Batı ve Dünya müzikleri, hakkında bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ145

Resim I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste üniversitemizin ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik olarak, sanat, estetik, güzel, denge, nokta, çizgi, doku, hacim, boyut, açık-koyu, ritim, kompozisyon v.b. kavramları hakkında teorik bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BEF107

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (Seç.)

3

0

3

2

 

Dersin İçeriği:Bilgi-işlem aracı olarak bilgisayarın tanımı; bilgi-işlem kavramları; bilgisayarı oluşturan unsurlar; yazılım ve donanım; yazılım çeşitleri: Tablolama yazılımları, kelime-işlem yazılımları, veri tabanları: Dosya organizasyonu ve işlem teknikleri, veri tabanı prensipleri, temel uygulamalar bu dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1013

İnsanlık Tarihi (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Bu dersin temel amacı, insanlık tarihinin temel evrimsel süreci ile Avrupa tarihinin ve Türk Kültür Tarihinin sosyokültürel, ekonomik, siyasi ve bilimsel alanlardaki temel gelişmelerine ilişkin öğrencileri bilgilendirmek ve onlara karşılaştırmalı bir yönteme dayalı olarak analiz-sentez yoluyla muhakeme gücü kazandırarak, modern dünyanın dinamiklerini anlamalarını sağlamak.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS105

Diksiyon (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Dersin tanımı, etkili anlatımın özellikleri, konuşmada hız, solunum ve seslenme, tonlama, söyleyiş yanlışları, güzel ve etkili konuşma, sözlü sunum teknikleri, sınıf içi diksiyon çalışması.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS101

Bilim Felsefesi (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Felsefe Nedir? Bilim felsefesinin temel konuları nelerdir? Bilim felsefesinin temel problemleri (sınır problemi, doğrulama, yanlışlama, belgeleme) Bilim tarihi, Bilim tarihi ve Bilim felsefesi ilişkisi, Viyana çevre, Popper’ın bilim felsefesi, Thomas Kuhn’un bilim felsefesi, Postmodern bilim felsefesi, eleştirel yaklaşım.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS113

İş sağlığı ve Güvenliği I (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği, iş hukuku, temel hukuk, ilk yardım, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, toplam kalite entegre yönetimi, kimyasallar ve tehlikeleri, yangından korunma yöntemleri, iş güvenliği mevzuatı, iş güvenliği eğitim metotları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS103

Girişimcilik ve Strateji I (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Girişimcilikle ilgili kavramlar, tanımlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da girişimciliğin tarihçesi ve gelişimi, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, yaratıcılık faktörleri, aşamaları ve teknikleri, yenilik ve yenilikçilik ve ilkeleri, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürme, girişimcilerin başvurabileceği kurumlar, iş planı oluşturma, iş planının değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar, Avrupa’daki fon kaynakları uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin anlatımı ile dersi alan öğrencinin kendi iş fikrini üretmesi, iş planını yazılı olarak oluşturması ve bunun sunumu ile ilgili bir örnek çalışma olacaktır.

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ151

Fotografi I (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Ders içeriği ile ilgili bilgilendirme; Fotoğrafın Tanımı/Tarihçesi, Fotoğraf Sanat İlişkisi, Fotoğraf Makinesinin Tanıtılması, Diyafram/Enstantane, Kompozisyon Kuralları, Sadelik / Basitlik /Belirginlik, Fotoğrafta Zamanlama, Işık (Ters Işık /Yanal Işık /Kontrast), Doku, Ritm /Şema, Perspektif, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri, Özgün Fotoğraf Çekimi, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi.


II. YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1002

Türk Anayasa Hukuku

2

0

2

4

Dersin İçeriği:Bu ders Türk anayasa hukukunun temel kavram, kurum, yaklaşım ve teorilerini öğrencilere tanıtmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler 1876,1921,1924,1961 ve 1982 Anayasalarını ve bu anayasaların yapım sürecini öğrenirler.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1004

Mikro İktisat

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu derste iktisadi sistem sorunu, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, tüketici teorisi ve fayda maksimizasyonu, firma teorisi ve kar maksimizasyonu, tüketici ve üretici fonksiyonlarının matematiksel olarak analiz edilmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1006

Halkla İlişkiler

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Halkla İlişkilerin Tanımı, Gelişimi, Nitelikleri, Teknikleri, Halkla İlişkiler Mesleği, Yönetimin Halk Tarafından Görünüşü, Halkın Yönetime Katılması, Halkın Yönetime Başvurmasını Kolaylaştırmanın Yolları, Örgütlerdeki Aksaklıklar ve Bunların Giderilmesinin Yolları, Halkla İlişkilerde Yöneticiler, Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerin Önemi, Halk Eğitimi Konuları kapsamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1008

Kamu Yönetimi 

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:Öğrencilerin hem öğrenimlerinde hem de iş yaşamlarında kullanmaları için Türk Kamu Yönetimine ilişkin temel bilgileri bu ders kapsamında anlatılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BEF108

Enformatik Bilgisayar Programları (Seç.)

3

0

3

2

 

Dersin İçeriği:Bu ders ile öğrencilerin bilgisayar bilgisi ile ilgili temelini oluşturmak, mesleki hayatlarında kullanacaklar? bilgi teknolojileri araçlarında uygulama becerisi geliştirmek, güncel donanım ve yazılımları laboratuar ortamında uygulama imkânı sunarak temel bilgisayar bilgilerini pekiştirmektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1010

Kamu Yönetimi ve Etik (Seç.)

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Ders ‘etik’ ve ‘ahlak’ kavramlarının ayrışma ekseni üzerinde birbiriyle ilişkili üç ana bölüm üzerinden yürütülmektedir.1) Felsefenin bir alt dalı olarak etik, 2) Bireyin (toplumun) yaşam ilkelerini oluşturan ahlak3) Kamu yönetimi ve bürokraside etik ve ahlak. Derste ele alınacak bazı alt başlıklar ise şunlardır: Etik ve felsefe, Ahlak, adalet, hakkaniyet, erdem ve değerler, kamu yönetimi etiği ve deontolojik sorunlar, kamu yararı kavram ve pratiği, kamu kurumlarında etik yönetimi, kamu yönetimi ve yolsuzluk, kamu yönetiminde etik kodlar ve dünya uygulamaları, Türk yönetim kültürü ve etik, Türk kamu yönetiminde etik ile ilgili çalışmalar ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1014

Bilgi Sistemleri Yönetimi (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Bu ders kapsamında yönetim bilişim sistemlerinin önemine vurgu yapılmaktadır. Yönetim bilişim sistemleri sayesinde; insan, teknoloji, sistem teorisi ve bilgi yönetimi alanlarını bir araya getirilmekte ve yöneticilerin karar vermesi kolaylaştırılmaktadır. Bu kapsamda, değişik yerlerdeki bilgilerin toparlamak ve bütün halinde sunmak, Yönetim Bilişim Sistemleri'nin en önemli görevlerinden biridir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ148

Uygulamalı Tiyatro (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste öğrenciye başta sanat eğitimi olmak üzere tiyatro kültürünün kazandırılması, bu vasıtayla bireyin kendini tanıma ve ifade etme süreciyle sosyalleşmesini tonlama jest ve mimik, kişilik gelişimi, Beden Dili gibi konularla desteklenerek anlatılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ150

Türk Halk Bilimi ve Halk Oyunları II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Öğrencileri Türk toplumunun halk hikâyeleri, masalları, bilmeceleri, oyunları, türküleri, örf, adet, gelenek, görenekleri hakkında bilgilendirir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ122

İngilizce II

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Kendilerini ve aile bireylerini Ingilizcesozlu ve yazılı olarak tanıtabilme, bir günlerini anlatabilme, restoranda yiyecek içecek sipariş edebilme, teklifte bulunma ve tekliflere yanıt verme yetisi kazandırılır.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ148

Uygulamalı Tiyatro (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste öğrenciye başta sanat eğitimi olmak üzere tiyatro kültürünün kazandırılması, bu vasıtayla bireyin kendini tanıma ve ifade etme süreciyle sosyalleşmesini tonlama jest ve mimik, kişilik gelişimi, Beden Dili gibi konularla desteklenerek anlatılmaktadır

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY192

İleri Düzey İngilizce II

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Dilbilgisi alanı: edilgen yapı, zorunluluk bildirme kipi, şimdiki zaman, zıtlık bildiren yapılar ve üstünlük zarfları Günlük kullanım: sipariş, nakliye ve teslimattan bahsedebilme, reklam ve reklam yöntemleri, randevulaşma, ulaşım, iş seyahati, konaklama ve ofis dışı eylemlerden bahsetme $remove-this-from-textarea$

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1016

Protokol Yönetimi (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Bu ders kapsamında; protokolün anlamı ve önemi, protokol ilkeleri ele alınmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ142

Beden Eğitimi II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Yenme, yenilme hazmetme duygularına sahip olma, temel egzersiz ve antrenman metotlarının öğrenilmesi, masajın faydaları ve çeşitlerini bilme, ilk yardım acil tedavi ve 112’nin aranması sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin öğretimi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ144

Müzik II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste üniversitemizin öğrencilerine yönelik olarak, Temel müzik bilgileri, Türkiye coğrafyasında oluşmuş ve yaşayan müzik türleri, Türk müziği bestekârları, Türk müziğinde kullanılan enstrümanlar, Türk müziğinden örnek eserler ve Batı ve Dünya müzikleri, hakkında bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ146

Resim II (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği:Bu derste üniversitemizin ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik olarak, sanat, estetik, güzel, denge, nokta, çizgi, doku, hacim, boyut, açık-koyu, ritim, kompozisyon v.b. kavramları hakkında teorik bilgiler verilir ve uygulamalı çalışmalar yapılır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ102

Türk Dili II

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:(i) Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak; (ii) Türkçe'nin özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; (iii) sözlü ve yazılı anlatım becerilerini geliştirmek. Temel konular: Dilin tanımı, türleri ve özellikleri; dil-düşünce-kültür-edebiyat ilişkileri; bilgilendirici metinleri çözümleme; yazılı anlatım bilgileri (konu seçimi, konuyu sınırlandırma, yazma planı hazırlama, çeşitli türlerde kompozisyon yazma); hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma (tartışma, açıkoturum, vb); not alma, not tutma, özet çıkarma teknikleri; Türkçe dilbilgisi (sesbilim, biçimbilim); Türkçe yazım ve noktalama bilgileri.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY1012

Sosyal Psikoloji (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Dersin amacı diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, temel sosyal psikoloji kuramlarını tanıtmak, öğrencilerin bu temel kuramlar ışığında günlük yaşama bunların yansımalarını yakalama ve uygulamaya yansıtma becerilerini geliştirmektir. Sosyal psikoloji, duygularımızın, davranışlarımızın ve düşüncelerimizin sosyal yapı ve süreçten nasıl etkilendiğini anlamaya yönelik bir disiplindir. İki dönemlik bir dersin ilk kısmı olan bu ders, sosyal etkileşim odaklıdır. Kuramsal çerçevenin sosyal yapı ile ilişkisi ve alan araştırmalar kültürlerarası bir perspektif ile aktarılır. Bu dersin içeriği, belirtilen konu başlıklarından oluşmaktadır: Alanın tarihsel süreci, ana kuramsal ve yöntemsel konular, sosyal biliş, kalıp yargılar, önyargı ve ayrımcılık, sosyal ve kültürel bağlamda benlik.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS110

İşaret Dili (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Parmak alfabesi, aile ve çevresi, vücut ve sağlık, ev ve ev eşyaları, yiyecek ve içecekler, giyecek ve takılar, duygular, zaman dilimleri, okul ve eğitim, taşıtlar ve trafik, sayılar, meslekler, renkler, müzik aletleri, spor, coğrafya, isimler, zıt anlamlılar, günlük konuşma ve soru cümleleri konularını kapsamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS114

İş Sağlığı ve Güvenliği II (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:İş kazaları – meslek hastalıkları, ergonomi, istatistik, risk etmenleri, iş hijyeni, iş sağlığı güvenliği kurulları, ulusal iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu donanımlar, yangın ve çeşitleri, biyolojik fiziksel risk etmenleri, iş sağlığı ve güvenliği levhalar ve işaretler, 6331 sayılı iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliğinde iletişim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS104

Girişimcilik ve Strateji II (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Girişimcilikle ilgili kavramlar, tanımlar, Türkiye’ de ve Dünya’ da girişimciliğin tarihçesi ve gelişimi, girişimcide bulunması gereken özellikler, girişimciliğin unsurları, girişimcilik süreci, yaratıcılık faktörleri, aşamaları ve teknikleri, yenilik ve yenilikçilik ve ilkeleri, girişimcinin finansman kaynakları, girişimci iş fikrini yatırıma dönüştürme, girişimcilerin başvurabileceği kurumlar, iş planı oluşturma, iş planının değerlendirilmesi, gelişmiş ülkelerde girişimciliği yaratan koşullar, Avrupa’daki fon kaynakları uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin anlatımı ile dersi alan öğrencinin kendi iş fikrini üretmesi, iş planını yazılı olarak oluşturması ve bunun sunumu ile ilgili bir örnek çalışma olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BSS108

Halkla İlişkiler (Seç.)

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Halkla ilişkilerin tanımı, tarihsel gelişimi, amacı, önemi, ilkeleri, nitelikleri, teknikleri, halkla ilişkiler eğitimi, mesleği, birimleri, kamu yönetiminde halkla ilişkiler, Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler uygulamaları, mevzuatı, sorunları konularını kapsamaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ152

FotografiII (Seç.)

2

0

0

2

 

Dersin İçeriği: Fotoğraf Kompozisyonunda Renkler, Sıcak-Soğuk Renkler, Kontrast /Uyum, Siyah-Beyaz Fotoğraf, Kompozisyonda Denge, Fotoğrafta Oran ve Orantı Kuralı, Mekan Fotoğraf Çekimi, Fotoğrafta Hız ve Hareket, Fotoğrafta Detay Çekimi, Figür /İnsan, Karakter ve İfade, Öğrenilen Kompozisyon Öğeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi, Öğrenilen Kompozisyon Ögeleri Kullanılarak, Özgün Fotoğraf Çekimi.


III.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2003

İdare Hukuku

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Bu ders kapsamında; İdare hukukuna ilişkin temel kavramların öğrenilmesi, Türk idari yapısının tanıtılması, idarenin malları ve personeline ilişkin ilkelerin anlaşılması sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2005

Temel İstatistik

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Veri, değişken ve ölçme kavramları; ölçek ve türleri; istatistik, populasyon, evren, anakütle; örneklem, ve parametre kavramları; istatistik serileri, frekans dağılımları ve serinin grafikle gösterimi; parametrik ve parametrik olmayan merkezi eğilim ölçüleri; parametrik ve parametrik olmayan dağılım ölçüleri; çarpıklık ve basıklık; olasılık teorisi ve olasılık hesaplamaları; normal ve standart normal dağılımlar; örnekleme teorisi; tahmin teorisi (güven aralığı); karar teorisi: hipotez testi, anlamlılık düzeyi, hata ve güç kavramları; parametrik testler örnekler: t dağılımı, t-testleri ve korelasyon; parametrik olamayan testler: Ki-Kare dağılımı ve Ki-Kare testi, Mann-Whitney U Testi ve Wilcoxon İşaret-Sıralama Testi

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2009

Makro İktisat

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu derste makro iktisat teorisi ve konuları incelenmekte ve makro iktisadi uygulamalar sayısal değerler ile birlikte analiz edilmektir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili güncel iktisadi olaylar derste değerlendirilmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ223

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılâp ve  İnkılâpla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik  Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2017

Sivil Toplum (Seç.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Bu ders kapsamında; Sivil toplum örgütü kavramı ve gönüllülük. Demokratik yaşam ve toplumsal gelişme yönünden sivil toplum örgütlerinin önemi. Sosyal hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin işlevi. Sivil toplum örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve değişmesinde sosyal hizmet uzmanının rol ve becerileri konuları ele alınmaktadır.

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2013

Türk Siyasal Hayatında Güncel Sorunlar (Seç.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Bu ders kamu yönetimi bölümü öğrencilerine seçmeli ders olarak okutulmak için tasarlanmıştır.Öğrenciler derslerde askeri darbeler, siyasi partiler, seçim sistemleri, katılım, siyasal kültür gibi konuları öğrenmektedir. Bu konular ile birlikte Türk siyasal hayatının sorunların incelemekte ve çözüm aramaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2011

İktisadi Düşünceler Tarihi (Seç.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:İktisadi Düşüncenin Tahlilinde Yöntem Sorunu, Ticari Kapitalizm ve Özellikleri, Merkantilizm Doktrinin Doğu ve Özellikleri, Endüstriley Kapitalizmin Gelişme Süreci, Fizyokrat Okulun Gelişme Süreci, Klasik Öğreti ve laissez-faire, Klasik Sistem ve Klasik Öğretinin Oluşumu, Neoklasik Sistemin işleyiş Süreci, Liberal Öğretiye Kısmi Tepkiler ve laissez-faire’den Kısmi Sapmalar, Liberal Öğretiye ideolojik Tepkiler, Sosyalist Öğreti ve Marksizm, Öğretinin Analizi, Modern Ekonomi ve Yeni iktisadi Doktrinler, Marjinalist Teori ve Analiz, Monetarizm ve Analizi, Yeni Klasikler ve iktisatta Yeni Oluşumlar.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2015

Çağdaş Devlet Düzenleri (Seç.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Siyasal sistemlerin tanımı, yönetsel yapıların sınıflandırılması ve çağdaş devletlerin yönetim biçimlerinin incelenmesi

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY291

İleri Düzey İngilizce III

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Dilbilimsel alan: Zaman yapıları ve sayılabile ile sayılamayan isimleri öğretimi. Ayrıca; sıfat, zarf, adıl ve kaynakça kelime kategorilerinin öğretimi.Günlük kullanım: İletişimi ilerletmek, alışkanlıkları ve gelenekleri açıklayabilmek, takım çalışmaları ve proje çalışmalarında iletişim kurabilmek, müşteri portfoylerninin tanımlanması, istatiksel değerleri yorumlayabilme ile şirket hakkındaki bilgilerin yorumlanmasını gerçekleştirebilmek.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2001

Genel Muhasebe

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste ilk önce muhasebenin temel kavramları, mizanlar ve bilanço hakkında genel açıklamalar yapılacaktır. Daha sonra dönen ve duran varlıklar ayrıntılı olarak incelenecektir. Kaynak hesapları detaylı incelendikten sonra, dönem sonu işlemleri üzerinde durularak, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi incelenecektir. Muhasebede yapılan hataların düzeltilmesi ve işletme olayları üzerinde uygulamalar yapılacaktır.

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY 2007

Medeni Hukuk

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu ders başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk bölümde hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikle Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukuku' nun İncelendiği üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi) hısımlar ve vesayet konuları incelenir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ221

İngilizce III

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:İngilizce öğretiminde temel yaklaşımlar; başlangıç ve orta düzey öğrencilerine pratik konuşma becerisi kazandırmak; İngilizce’nin uluslararası kullanımı ve ilgili konular; görsel sunumlar; çeşitli öğretim teknikleri; dilbilgisi ağırlıklı; Dinle-Konuş (Audio-Linguol) yöntemler; iletişimsel yaklaşım; doğal yaklaşım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2002

Siyasal Düşünceler Tarihi

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Bu ders geçmişte ortaya atılan siyasi düşünceleri öğrencilere tanıtmak üzeri tasarlanmıştır. Ders devlet ve yönetim şekilleri, siyasi toplumun temelleri, antik çağın, orta çağın ve yeniçağın siyasi düşünceleri konularını içermektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2004

Ticaret Hukuku

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste, ticari işletmenin ne olduğu, tacirler, tacirlerin hak ve yükümlülükleri, ticari defterler, ticaret unvanları, marka, haksız rekabet, rekabet sınırlandırmaları, tacir yardımcıları, şirketlerin genel tasnifi, şahıs ve sermaye şirketlerinin özellikleri, kolektif, adi komandit, anonim, limitet ve paylı komandit şirketlerin genel özellikleri ve yönetimi konuları ele alınmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2006

Türkiye’nin Yönetim Yapısı

2

0

2

5

 

Dersin İçeriği:Kamu yönetimi ve kamu hizmeti kavramları, kamu yönetiminin görev ve yetkileri, Türk kamu yönetimi sisteminin özellikleri, Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşların sınıflandırılması, merkezi yönetim (cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu ve Bakanlıklar ile bağlı ve yardımcı kurum ve kuruluşlar), merkezi yönetimin taşra örgütleri (İl, İlçe, Bucak yönetimi), yerinden yönetim kuruluşları (İl Özel İdareleri, Belediyeler, köyler), bağımsız yönetsel otoriteler, Türk kamu yönetimi sisteminin sorunları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2008

Kamu Maliyesi

3

0

3

4

 

Dersin İçeriği:Kamu maliyesi, kamu hizmetleri ve vergi teori ve uygulamaları ve devletin diğer finansman kaynakları ve teknikleri ve bütçe ve bütçe politikaları konularında bilgi verilmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ 224

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

2

0

2

2

 

Dersin İçeriği:Başlıca ayaklanmalar, Sevr antlaşması, Kuvây-ı Milliye ve önemi, Ermeni sorunu, Millî mücadelenin savaş dönemi, Mudanya ateşkesi, Lozan Barış Antlaşması, Siyasal, Sosyal, Eğitim, Hukuk alanında yapılan inkılâplar, Çok partili hayata geçiş denemeleri, Şeyh Sait Ayaklanması, Menemen Olayı, Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Atatürk İlkeleri.

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2014

Kent Sosyolojisi (Seç.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Kent sosyolojindeki yaklaşımlar; kentsel mekânın üretim, tüketim ve yeniden üretimdeki işlevleri; gecekondu topluluklarının kentsel yapılarla bütünleşmesi, kentsel yoksulluk; kentsel mekân ve kapitalizm; küreselleşme, kent ve dünya kenti; kentsel mekânda dışlama; kentsel mekânda toplumsal hareketler ve siyaset

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2010

Envanter Bilanço (Seç.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste genel olarak işletmenin herhangi bir zamanda elinde bulunan ekonomik değerleri (para, mal, demir taş, taşıt, bina gibi) sayarak tartarak, ölçerek değerlendirilmesi öğrenilir.

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2012

İdari Yargılama Hukuku (Seç.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Bu derste, hukuk devletinin önemi, idarenin yargı dışı denetimi ve idari denetim, idari yargı kuruluşları bağlamında; Danıştay, idare, vergi ve bölge idare mahkemeleri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve ayrıca Sayıştay anlatılmaktadır. İdari yargıda görev dağılımı ve Uyuşmazlık   Mahkemesi. İptal davası,  tam yargı davası, yorum davası. İdari yargılama usulü başlığında; ilkeler, görev ve yetki, taraflar, süre, dava açma şartları. Kanun yolları çerçevesinde; itiraz, temyiz, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi, kanun yararına bozma, kararın açıklanması, yanlışlıkların düzeltilmesi ve benzeri konular anlatılmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BOZ 222

İngilizce IV

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu derste öğrenci odaklı olarak ve kitabın içeriği dahilinde CEF A2 düzeyindeki temel konular iletişimsel yaklaşım benimsenerek ve dört temel yetenek dahilinde verilmeye çalışılır. Öğrencinin temel seviyede İngilizce olarak kendini ifade etmesi öngörülür.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY292

İleri Düzey İngilizce IV

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu derste öğrenci odaklı olarak ve kitabın içeriği dahilinde CEF B2 düzeyindeki temel konular iletişimsel yaklaşım benimsenerek ve dört temel yetenek dahilinde verilmeye çalışılır. Öğrencinin temel seviyede İngilizce olarak kendini ifade etmesi öngörülür.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY2016

Para ve Banka (Seç.)

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Para Arzı, Para Talebi, Faiz, Türkiye’de Finansal Sistemin Yapısı, Türk Bankacılık Sistemi, Merkez Bankası, Ticari Bankacılık, Yatırım Kalkınma Bankacılığı, Türk Sermaye Piyasaları, Borsa, Sigorta Şirketleri

 

 

 

V.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3001

 

3

0

3

5

 

Dersin İçeriği:Lisans öğrencilerine, yerinden yönetim ve yerel yönetim alanındaki temel ilke ve kavramları tanıtmak ve onları Batı’da ve Türkiye’de yerel yönetimlerin doğuşu ve gelişimi ile Türkiye’de yerel yönetim sisteminin temel özellikleri hakkında bilgilendirmektir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3003

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yapısı konusunda temel bilgiler vermek ve önemli güncel sosyal sorunları tartıştırma kapsamında Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’si ekonomik, örgütsel ve siyasi açılardan değerlendirilmektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3005

Ceza Hukuku

2

0

2

4

 

Dersin İçeriği:Ceza hukukunun temel kavramları ve ilkeleri, suç ve suçun yapısal unsurları ile ceza hukukunun yaptırımları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3007

Türk Siyasal Hayatı

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu ders, Türk siyasi hayatı hakkında bilgi vermek için tasarlanmıştır. Ders; Osmanlı Devletinde siyasal hayat, 1923-1945 tek parti dönemi, 1945-1960 arası dönem ve askeri müdahale, 1960-1971 yeniden demokrasi dönemi, 1980 öncesi ve sonrasındaki siyasal durum konularını içermektedir.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3009

Kentleşme Sorunları ve Politikası

3

0

3

6

 

Dersin İçeriği:Kent ve kentleşme kavramları, kentleşmenin nedenleri, Türkiye ve dünyada kentleşmenin tarihsel gelişimi; kentlerin ortaya çıkma nedenleri; farklı kent türleri; kentleşmenin kalkınmayla ilişkisi; bağımlı ve karşı kentleşme; optimal kent büyüklüğü; kapitalist ve sosyalist sistemlerde kentleşme ve planlama; kentleşmenin, toplumsal değişim ve siyasal davranışlarla ilişkisi; küreselleşme ve kentler; kent kuramları; Türkiye’de kentleşme politikası; Türkiye’de gecekondu, konut ve doğal yıkım politikaları.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3011

Kamu Ekonomisi (Seç.)

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Kamu ekonomisinin yöntem, araç ve teorilerini anlayabilme ve yorumlayabilme. Piyasa Aksaklıkları ve Kamu Kesimi İçin Ekonomik Gerekçe; Kamu Malları Teorisi: Kamu mallarının özellikleri, Etkin tahsisi; Dışsallıklar: Dışsallıklar sorunu, Mücadele yöntemleri; Kamu Mallarına Kaynak Tahsis Mekanizmaları (Oylama modelleri); Fayda maliyet analizi; Vergilemenin Ekonomik Teorisi.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3013

Çağdaş Düşünce Akımları (Seç.)

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Klasik teorilerin yüz yılımızdaki uzantıları. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ve günümüz dünyasında özellikle etkili olan yeni teoriler ve teorik yenilenmeler. Batı'daki yeni fikir akımları ile birbirleriyle benzer ve farklı yönlerinin aydınlatılması. İdeoloji nedir, farklı tanımları, sınıflandırılması, fonksiyonları, siyasal ideoloji ve akımlar, liberalizm, muhafazakarlık, yeni sağ, sosyalizm, sosyal demokrasi, milliyetçilik, faşizm, anarşizm, feminizm, çevrecilik, postmodernizm ve küreselleşme kavramları.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3015

Bütçe (Seç.)

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu ders kapsamında; bütçe kavramı, tarihsel gelişimi, bütçe türleri ve bütçe konusundaki çağdaş yaklaşımlar ele alınmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3019

AB’nin Kentleşme Politikası (Seç.)

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Kentsel siyasa ve kentleşme politikası kavramları; Kentleşme politikalarının sınıflandırılması; AB’de kentleşme eğilimleri, kentlerin AB’deki önemi; Kentleşme politikasının kuramsal ve kurumsal çerçevesi; AB’nin kentleşme politikalarını şekillendiren temel metin ve projeler; AB kentlerindeki başlıca sorunlar ve politikaları; AB kentleşme politikalarının gelişimi, özellikleri; AB kentleşme politikalarının üye ülkeler üzerindeki etkileri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY3017

Maliye Politikası (Seç.)

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:Bu ders kapsamında; maliye politikasının tarihsel gelişimi, araçları, amaçları ve maliye politikasındaki güncel gelişmeler ele alınmaktadır.

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

BKY391

Mesleki İngilizce I (Seç.)

2

0

2

3

 

Dersin İçeriği:The Three Sector of theEconomy; Management; Public Administration or Management; WorkandMotivaton; Management andCulturalDiversity; Requiretment; LaborRelations; Production; History of Public Administration; PublicSector; Accounting and Financial Statements

 

VI.YARIYIL

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K