KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kamu Yönetimi


 1. YARIYIL

KY103 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI

Öğrencileri kamu yönetimi alanındaki çağdaş yaklaşımlar konusunda bilgilendirmek suretiyle yeni kamu yönetimi alanında uygun bir eğitim vermek dersin temel amacıdır.

KY107 KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER

Bu dersin amacı kamu yönetiminde halkla ilişkiler konularına ilişkin sorunlarla ilgilenen öğrencilere yardımcı olmak, onlara halkla ilişkilerin yasal yönlerini göstermek ve kamu yönetiminde halkla ilişkiler konusuna ilgilerini sürekli kılmaktır.

KY501 BİLİMSERL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bilimin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması, doğa bilimleri ve insan bilimleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar, bilimsel yönteme ilişkin temel kavramlar, toplumsal araştırmaların amaç, zaman ve kullanılan teknikler dersin kapsamı içersindedir.

KY541 TOPLUMSAL HAREKETLER

Lisansüstü düzeyindeki öğrenciye, siyaset sosyolojisinin önemli konularından biri olan toplumsal hareketler konusunda teorik farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

KY521 KENTSEL EKONOMİ VE MEKÂNSAL YAPI

Dersin amacı, kentsel ve yerleşim kuramlarının ayrıntılı bir tartışmasını sunarak, öğrencilerin kentlerin ortaya çıkışı ve gelişimlerini ekonomik ve mekânsal boyutlarıyla anlamalarını sağlamaktır.

KY509 YÖNETİMİN FONSİYONLARI

Öğrencileri yönetimin fonksiyonları konusunda bilgilendirmek suretiyle genel yönetim alanında uygun bir eğitim vermek.

KY533 KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM VE REFORM

Öğrencileri kamu yönetiminde değişim ve reform konusunda bilgilendirmek suretiyle yönetim, değişim ve reform alanında uygun eğitim vermek.

KY529 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL DİNAMİKLERİ

19. yy oluşumundan başlayarak modern Türkiye’nin toplumsal kurumları ve yapısı hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

KY523 ÇEVRE EKONOMİSİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Çevre ekonomisi temel kavramları ve araçlarından yararlanarak, öğrencilere sürdürülebilir kalkınmayı ekonomik boyutuyla değerlendirebilme yeteneği kazandırmak temel amaç olmaktadır.


       2. YARIYIL

KY526 PERSONEL YÖNETİMİNDE GÜNCEL SORUNLAR

Bu dersin amaçları personel yönetiminde güncel sorunlarla ilgili öğrencilere yardımcı olmak, personel yönetiminin yasal yönlerini anlatmak ve personel yönetimine ilişkin konulara ilgilerini devamlı kılmaktır.

KY532 YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bu dersin amaçları yönetim tarihi ile ilgili öğrencilere yardımcı olmak, tarihsel süreçte yönetimin nasıl seyir izlediğini ortaya çıkarmak ve bu sürecin günümüzü ve geleceğimiz nasıl etkilediğini belirlemeye çalışmak dersin amaçlarındandır.

KY508 KAMU YÖNETİMİ SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARI

Amaç öğrencileri Türk kamu yönetimi sisteminin yapısından ve işleyişinden kaynaklanan sorunlar hakkında bilgilendirmek suretiyle kamu yönetimi alanında uygun bir eğitim vermek.

KY510 ÖRGÜT TEORİSİ

Amaç öğrencileri örgüt teorileri konusunda bilgilendirmek suretiyle yönetim ve örgüt alanında uygun bir eğitim vermek.

KY536 KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ

Amaç öğrencileri kamu yönetiminin denetimi hakkında bilgilendirmek suretiyle kamu yönetimi ve denetim alanında uygun bir eğitim vermek.

KY522 BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN DİZAYNI VE DATA ANALİZİ

Amaç öğrencilerinin tezlerine yardımcı olmak amacıyla, veri türleri ve hipotez testi ile ilgili temel kavramları öğretmek. SPSS istatistik paketinin kullanımı ve yorumlanması konularını öğretmektir.

KY520 TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA ÇEVRE HAREKETLERİ

Amaç öğrencileri çevreci düşünce ve hareketler konusunda bilgilendirerek günümüzün önemli bir sosyal hareketini meydana getiren farklı çevreci akımları değerlendirebilmelerini sağlamaktır.