KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Kamu Yönetimi

     

        1. YARIYIL

KY801 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

Bu ders ile öğrenciler,  karşılaştırmalı kamu yönetimi teorisini bilir, Türk kamu yönetiminin bugünkü yapı ve işleyişini bilir ve önemini kavrar, Ülke kamu yönetimi yapılarını birbiriyle karşılaştırma kriterlerini bilir,  Kamu yönetimi yapılarını birbiriyle karşılaştırmada kriter geliştirebilmenin önemini kavrar ve yorumlar, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya ülke kamu yönetimlerinin temel kurumsal yapılarını tanır, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya gibi ülkelerin kamu yönetimi yapılarını birbirleriyle karşılaştırılmasını yapabilir ve analiz eder.

KY809 KENTSEL EKONOMİ

Dünyada hızlanan kentleşme süreçlerinin ekonomik ve toplumsal nedenleri ve sonuçlarını farklı yaklaşımlar çerçevesinde karşılaştırmalı olarak analiz etmek; mekâna yapılan yatırımların ekonomik krizle ilişkisini kurmak; mekânsal yatırımların sermaye birikimindeki yerini ortaya koymak; bu literatürde ortaya çıkan yeni yaklaşımları aktarmaktır

KY811 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMU YÖNETİMİ

Ders kapsamında öncelikli olarak AB’nin tarihsel gelişimine yer verilmekte olup, AB’nin kurumsal yapısı, asli ve tali organları ele alınmaktadır. Ayrıca, AB’nin kamu yönetimi yapısı detaylı bir şekilde öğrencilerin de derse katılımını sağlayacak şekilde incelenmektedir. AB’nin üye ülkelerinden örnekler alınıp Türk Kamu Yönetimiyle mukayesesi de ders kapsamında verilmektedir.


       2. YARIYIL

KY802 YENİ KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİŞİM

Bu dersin amacı kamu yönetimi disiplininde bulunan iki temel paradigma (geleneksel kamu yönetimi ve yeni kamu yönetimi) çerçevesinde Türk kamu yönetimi sistemini analiz etmek için tasarlanmıştır. Öğrencilerin yeni kamu yönetimi teorisi, Türk kamu yönetimi sisteminin temel unsurları ve sistemin işleyişinde karşılaşılan başlıca sorunlar hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir. Ayrıca yönetişim kavramı da detaylı bir şekilde incelenecektir.

KY810 ÇEVRE PLANLAMASI VE YÖNETİMİ

Dersin amacı öğrencilere, çevrenin fiziksel özelliklerini ve değerlerini aktarmak, kentleşme, sanayileşme ve diğer faaliyetlerin çevreye etkileri, kalkınma ve çevre ilişkileri hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak, çevre yönetim sistemi ve çevre planlaması hakkında detaylı bilgiler aktarmaktır.  Ayrıca çevre yönetiminin ekonomik araçlarını ve uygulama alanlarını tartışmak dersin temel amaçları arasındadır.

KY814 KARŞILAŞTIRMALI KAMU PERSONEL SİSTEMLERİ

Ders kapsamında öğrencilerle, kamu personeli ve kamu personel sistemi kavramlar, karşılaştırmadaki yöntem ve yaklaşımlar, karşılaştırmanın özelliği, türleri ve yararları ayrıca çalışmanın temeli olarak Türk Kamu Personel Sistemi detaylı olarak tartışılacaktır. Yine bu kapsamda ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, İran, Suudi Arabistan’ın kamu personel sistemleri aktarılacak olup Türk Kamu Personel Sistemiyle farklılıkları ve benzerlikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır.

KY822 BİYOPOLİTİKA

Ders, lisansüstü öğrenciye iktidarın ve siyasetin alışılagelen ve bilinen kurumsal kavrayışlarından farklı olarak, yaşam üzerinde odaklanan bir kavrayış biçiminden haberdar olma, tartışma ve değerlendirme yapma becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Biyopolitika kavramı, insan türünün yaşamına ilişkin olguların (doğum, ölüm, hastalıklar, gençlik, yaşlılık, suç, üretim, tüketim, göç, çalışma vs.), bilgi ve iktidar düzlemine, politik teknikler alanına girişi olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda derste, Michel Foucault'nun yönetimsellik, bilgi/iktidar, güvenlik ve biyopolitik iktidar kavramlarından başlayarak,  Deleuze, Agamben, Negri&Hardt gibi düşünürlerin tartışmaları izlenecektir. Diğer yandan güncel toplumsal değişimin parçaları olarak dijitalleşmenin ve tıbbileşmenin biyopolitik süreçlerle ilişkisi tartışılacaktır. Ders materyalleri olarak, söz konusu kuram ve kavramlara ilişkin tartışma metinleri ve sinema filmleri kullanılacaktır.